Gloveknuten, Sirdal kommune

VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GNR. 6, BNR. 1 OG 2, GLOVEKNUTEN

I medhold av plan- og bygningsloven §12-14 varsler Vial AS på vegne av grunneiere Sissel Haugen (6/1) og Anita Haugen (6/2) om endring etter forenklet prosess for gnr. 6, bnr. 1 og 2. Gloveknuten, plan-ID 2004036. Det legges til grunn at endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammen i planen og berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Formålet med reguleringsendringen er å optimalisere eksisterende plan for å tilrettelegge for bedre terrengtilpasning og utnyttelse av formålene, samt sikre nødvendige rekkefølgekrav for videre utbygging.

Planområdet er regulert til fritidsboliger, som er beregnet til midlertidig beboelse for deler av året i fritids- og rekreasjonsøyemed. Planområdet er på ca. 31 daa.

Planområdet er i utbyggingsfasen, hvorav 13 av 18 tomter er utbygd. Under opparbeidelse av resterende tomter og utearealer, ble det oppdaget at gjeldende reguleringsplan har behov for endringer slik at videre utbygging krever mindre inngrep i terrenget og eksisterende plan kan forbedres.

I forbindelse med reguleringsendring, krever planen en oppdatering iht. den gjeldende Plan- og bygningsloven og overordnet kommunedelplan for Sirdal Nord. Dette resulterte i flere endringer i både plankartet og reguleringsbestemmelsen, se vedlegg under.

Eventuelle merknader til varselet kan sendes skriftlig til:

Vial AS v/ Kristin Yoon, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger, eller på epost til: ky@vial.no med kopi til Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad, eller på epost til: post@sirdal.kommune.no.

Frist for merknad 27.11.20.

Category: Kunngjøringer