Industriområde Tengsareid III

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR INDUSTRIOMRÅDE TENGSAREID III, GNR. 48 BNR. 10 – HAGANESET I EIGERSUND KOMMUNE, PLAN 2020 0001

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8, §12-9 og §12-11 varsles det om oppstart av detaljregulering for Industriområde Tengsareid III, gnr. 48 bnr. 10 – Haganeset i Eigersund kommune, plan 2020 0001 og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Planområdet foreslås regulert til næringsbebyggelse med tilhørende anlegg, som en hensiktsmessig utvidelse av dagens næringsområde. Det kunngjøres i tillegg oppstart om forhandling av utbyggingsavtale i samsvar med PBL §17. Forslagsstiller er Skog AS og plankonsulent er Vial AS.

Planområdet ligger i Eigersund kommune, ca. 3.5 km nord for Egersund sentrum. Planområdet grenser til Fotlandsvatnet i nord, Reguleringsplan for industriområde Tengsareid II G/Bnr 48/10 M.fl (10-16) i sør og Tengselva i vest.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende anlegg som adkomst, parkering, gangveier og grønnstruktur. Næringen skal bestå av industri- og lagerbebyggelse. Dette er i tråd med gjeldende kommuneplan for Eigersund. Planen vil bidra til en hensiktsmessig utvidelse av dagens næringsområde og møte det økende behovet for flere arbeidsplasser i Egersund.

Planområdet er en del av Sentrumsdelen og Kystdelen med Hellvik i kommuneplanens arealdel 2018-2030, og er vist som fremtidig næringsvirksomhet med industri/lager og friområde/grønnstruktur. I tillegg er deler av planområdet vist som hensynssone for landbruk og faresone for flom. Det finnes ikke eksisterende reguleringsplan for planområdet.

Planlagte tiltak utløser krav om konsekvensutredning iht. PBL §4-1 og §4-2, og det varsles samtidig om offentlig ettersyn av forslag til planprogram for planområdet. Eigersund kommune fastsetter det endelige planprogrammet for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:
Vial AS v/Stina Tran Huynh, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger, eller på epost til: sh@vial.no med kopi til Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund eller på epost til: post@eigersund.kommune.no.

Frist for merknad: 07.05.20

Category: Kunngjøringer