Raskjelldalen Hyttefelt

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSARBEID AV RASKJELLDALEN HYTTEFELT – SIRDAL KOMMUNE, PLAN-ID 2020001

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 og §12-14 varsles det om oppstart av detaljregulering for Raskjelldalen hyttefelt, plan-ID 2020001. Forslagsstiller er HOT eiendom AS og plankonsulent er Vial AS.

Planområdet foreslås regulert til fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, se s.3. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommunedelplan for Sirdal nord (2018-2030), men noe avvik kan forekomme. Planområdet vil berøre følgende eiendommer: 10/5, 10/6, og delvis 10/178, 10/179 og 10/28. Planavgrensningen er foreløpig og vil endres underveis i planprosessen. Det vil ikke bli varslet på nytt når det justeres ned i areal.

Det varsles samtidig mindre endring av reguleringsplanen for Tjørhom hyttegrend (plan-ID 2007024). Planen skal innlemmes i planarbeidet for å sikre at planen får en helthetlig løsning mellom eksisterende og ny reguleringsplan. Det er samtidig et ønske om å øke utnyttelsesgraden i bestemmelsene for Tjørhom hyttegrend. Det legges til grunn at endringen i liten grad vil påvirke planen for øvrig og ikke går utover hovedrammene i planen. Det kunngjøres i tillegg oppstart om forhandling av utbyggingsavtale i samsvar med PBL §17.

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning iht. PBL §4-1 og §4-2.
Det blir ikke ny nabovarsling i byggesak, dersom planen blir detaljert nok til å benytte adgangen i PBL §21-3 femte ledd.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til sh@vial.no eller pr. brev til Vial AS v/Stina Tran Huynh, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger. Kopi sendes til post@sirdal.kommune.no, alternativt Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

Frist for merknad: 14.04.2020.