North Sea Energy Park

Skal du delta på folkemøte torsdag 13.august, og har spørsmål, vennligst fyll ut skjema under:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h1CgifmtxUK-Siz5R9fzuznJqGwSJxFOmRccd2nHU3lUM0haWEk0OVBTMzZYOVlFM1RNVktQWEdIOCQlQCN0PWcu
Spørreskjema til folkmøte
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h1CgifmtxUK-Siz5R9fzuznJqGwSJxFOmRccd2nHU3lUM0haWEk0OVBTMzZYOVlFM1RNVktQWEdIOCQlQCN0PWcu

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM – DETALJREGULERING NORTH SEA ENERGY PARK, GNR. 80 BNR. 8 – HETLANDSSKOGEN, PLAN-ID 2020002

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Vial AS på vegne av North Sea Energy Park AS om oppstart av detaljreguleringsarbeid for North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 – Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune. North Sea Energy Park er et offentlig-privat samarbeid mellom Bjerkreim kommune, Dalane Energi og Hetlandsskogen AS. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i samsvar med PBL § 17, og offentlig ettersyn av forslag til planprogram iht. PBL § 4-1 og § 12-9. Planlagte tiltak utløser krav om konsekvensutredning.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av kraftkrevende industri med tilhørende infrastruktur på ca. 2500 daa i Bjerkreim. Varslingsområdet er på 7600 daa og er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet under.

I kommuneplan for Bjerkreim 2014-2026, er planområdet avsatt til LNFR-område. Deler av varslingsområdet omfattes av H370, hensynssone for høyspentanlegg, og H730, hensynssone kulturminne. Planlagte formål samsvarer ikke med kommuneplanens formål.

Berørte offentlige myndigheter, organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding. Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Vial AS v/Stina Tran Huynh, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger, eller på epost til: sh@vial.no med kopi til Bjerkreim kommune, Pb 17, 4384 Vikeså eller på epost til: postmottak@bjerkreim.kommune.no.

Frist for merknad: 24.08.20

Det inviteres til et åpent møte med informasjon om planarbeidet. Det blir anledning til å stille spørsmål om prosjektet til North Sea Energy Park. Møte avholdes på Bjerkreim Samfunnshus den 13. august 2020, kl. 19-21.

Category: Kunngjøringer